Studio Fotografii Reklamowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywanego RODO - chcieliśmy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „TPI” sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Przemysłowa 14, 63-500 Ostrzeszów, nr KRS: 0000139329, dalej nazwana "Administratorem". Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

-wysyłając wiadomość na adres e-mail: tpi@tpistudio.pl,

-osobiście z Administratorem w jego siedzibie albo

-wysyłając list na adres: „TPI” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14, 63-500 Ostrzeszów.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane osobowe podane za pomocą formularza kontaktowego są wykorzystywane przez Administratora w celu:

- udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).

3. Jakie dane należy przekazać Administratorowi?

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.

4. Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane?

W przypadku złożenia Państwa dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych albo upływu 3 miesięcy od przesłania zapytania.

5. Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekaże Państwa dane podmiotom obsługującym jego system informatyczny.

6. Państwa uprawnienia.

Mają Państwo prawo żądać od Administratora:

- dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,

- sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli są one błędne lub niepełnie,

- przenoszenia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu,

- usunięcia danych, które wykorzystuje Administrator,

-ograniczenia przetwarzania danych, które polega na tym, że Administrator nie może bez Państwa zgody dalej przetwarzać danych, ale powinien je przechowywać.

Prawo sprzeciwu

Prawo sprzeciwu przysługuje w szczególnych dla Państwa sytuacjach, gdy Administrator przetwarza dane, powołując się na swój prawnie uzasadniony interes. Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w tych celach.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych uprawnień, wystarczy złożyć żądanie Administratorowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora. Skorzystanie z niektórych uprawnień jest uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania danych.

7. Prawo do wycofania zgody.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i Administrator nie będzie mógł ich dalej wykorzystywać. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

8. Skarga do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo do innego organu właściwego ze względu na miejsce Państwa zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Unii Europejskiej.

10. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Zabezpieczenie danych.

Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (cookies). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z tych plików.

×